Jana a František Dvořákovi z Olomouce, rodiče Dušana Dvořáka

🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻

Ústavní a evropské stížnosti na porušušení čl. Úmluvy 2.3, 6, 8 a dalších


Vědomě mylné usnesení NS ČR 11 č.j. 8 Tdo 1231/2011 a první konfiskace výzkumnické farmy v Ospělově a obžaloba vedoucího výkumu Konopí je lék (Cannabis is The Cure) a statutárního zástupce Edukativní konopné kliniky (dříve otevřená bezbariérová společnost Ateliér ALF,o.s., dnes Ateliér ALF,z.s., předseda František Slavík, MCA) Dušana Dvořáka, MMCA za nedovolůenou výrobu drog,  viz http://soud-justice.blogspot.cz/S odkazem na usnesení NS ČR 11 č.j. 8 Tdo 1231/2011 byly jako zjevně nedůvodé rovněž odmítnuté tyto další ústavní stížnosti Dušana Dvořáka, který byl  dne 28. 4.2010 prvně obžalovan OSZ v Prostějově za nedovolenou výrobu konopných drog sp. zn. II. US 664/12 Za druhou konfiskaci výzkumnické farmy v Ospělově v pronájmu odborné společnosti  Konopí je lék, o.s. (MUDr. Jana Budařová, dnes Konopí je lék, z.s., MUDr. Aleš Skřivánek, Ph.D.) podruhé obžalovaného a následně vždy znesvépravnověného Dušana Dvořáka s druhou a dalšími odmítnutými ústavní stížnosti za každoroční konfiskace výzkumu s důsledky hrubého porušení základních práv (nepovolení řádného soudního projednání pro údajnou nepříčetnost Dušana Dvořáka v letech 2008 -2014 od dubna do září, když roste konopí) s odkazem na věcnou správnost usnesení  sp.zn. 11 č.j. 8 Tdo 1231/2011 a sp. zn. II. US 664/12

¨
Ústavní soud ČR sp. zn. IV.US 4859/12, II. US 1311/13 a  II.ÚS 289/14 (tzn. konfiskace konopí v Ospělově v letech 2008 - 2014. Ústavním soudem byly rovněž odmítnuty stížnosti dalších dvou obžalovaných statutárních zástupců zřizovatelů Edukativní konopné kliniky s odkazem na odmítnutá usnesení sp.zn. 11 č.j. 8 Tdo 1231/2011 a sp. zn. II. US 664/12, Miloslava Tetoura, MCA (Konopí je lék,z.s., na tři roky do vězení odsouzen za nedovolenou výrobu konopných drog, návrh na položení předběžných otázek Soudnímu dvoru rovněž neakceptován) sp.zn. I. ÚS 2431/15, stejně jako domovní prohlídky výzkumnické farmy trpící další statutární zástupkyně třetího zřizovatele Edukativní konopné kliniky Mgr. Radomíry Dvořákové (dřivé společnost pro sociální ekologii Art Language Factory, o.s., obžalovaná za nedovolenou výrobu konopných drog, odmítnut návrh na obnovu a řádné projednání a položení předběžných otázek Soudnímu dvoru) sp. zn.  III. US 396/16. 


V roce 2016 byly opětovně s odkazem na usnesení sp.zn.11 č.j. 8 Tdo 1231/2011 a sp. zn. II. US 664/12 odmítnuty návrhy na obnovu prvního a druhého obžalování a tedy také prvních dvou ústavních stížností Dušana Dvořáka sp. zn.  II. 3196/15 (sp. zn. IV.US 4859/12) a  III. US 396/16 (sp. zn. II. US 664/12), stejně jako bylo odmítnuta ústavním soudem stížnost na omezování osobní svobody Dušana Dvořáka ve zdravotnickém zařízení bez souhlasu lékaře pod sp.zn. II. US 1091/2016. V současné době je aktivní ústavní stížnost Dušana Dvořáka sp. zn III.ÚS 3354/16 (nepovolení návrhu na obnovu trestního řízení  řešeného ve čtvrté ústavní stížnosti sp. zn.II.ÚS 289/14). Dodejme, že ústavní stížnost vedená od 10.10.2016 pod sp. zn III.ÚS 3354/16 byla odmítnuta pod sp.zn. IV.ÚS 3238/16, když advokát v záchovné lhůtě 60 dnů k podání napravil písařskou chybu.z podání dne 28.9.2016. První z dosud devíti odmítnůtých ústavních stížností Dušana Dvořáka byla stížnost nerovnost občanů v komunálních volbách s doložením důkazu, že zastupitel parlamentní strany potřebuje v Olomouci uměle rozdělení na obvody 4 x méně voličů, než volič neparlamentní strany sp. zn. I. ÚS 214/07. Obžaloba Dušana Dvořáka u OS na Praze 1 sp.zn. vyvrácená netrestností skutku dle § 28 trestního zákoníku stažená přes stížnosti 30.7.2012 neprošla dosud rozhodnutím ústavního soudu a je právě v obnoveném řízení pro doložení právní způsobilosti Dušana Dvořáka v době skutku s návrhem OS na Praze 1 na nový znalecký posudek Dne 25.5.2017 byl Dušan Dvořák opětovně odsouzen za nedovolenou výrobu drog (úrada 2014 a 2015) Okresním soudem v Prostějově sp.zn. 11 T 130/2016 a za úrodu 2016 je OSZ v Prostějově připravována žaloba.  

 Stížnosti na rozhodnutí ČR byly od 10.10.2012 vždy v rozporu s judikaturou ESLP odmítnuty meritorně projednat, stejně jako u ústavního soudu, viz http://echr-coe-int.blogspot.cz/


 SSdd

 .

Reference

m

Dear Mr.………. /Dear Ms. ….

First of all, allow me to wish a solid health and everlasting well-being to You.

I greet You warmly from the town of Olomouc in Czech Republic, Europe. In the 1950s a systematic research has begun here concerning the healing effects of Cannabis.

I am addressing You as an expert in cannabistherapy with a kind request for supporting the research conducted by Open Royal Academy „Cannabis is The Cure“ association and its repeatedly criminalized founder and leader born in Olomouc, Dušan Dvořák (1962).

At the same time, Dušan Dvořák was awarded by Czech and British governments for the research of Cannabis‘ healing effects, promotion of harm reduction principles and educating of the public. He also publicly documented, probably as one of the first, the positive effects of Cannabis on fatal diabetic complications. Since 2008 he has been publicly demonstrating the success of cannabistherapy towards oncologic, neurologic and many other diseases.

Nevertheless, Dušan Dvořák was accused 10 times since 2010 for this activity. He submitted 10 constitutional complaints whose substantive examination was always denied. The 10th complaint submitted on 10/10/2016 is being dealt with, but the court denies its public examination. Mister Dvořák as well as doctors, experts, research members and other aggrieved people have submitted more than 10 complaints to the European Court of Human Rights in Strasbourg and 2 complaints to the European Commission in Brussels. Proper investigation of these complaints was also denied in spite of a documented false claim by the Czech judicature defending confiscations and accussations towards research members that Cannabis is a chemical substance for chemical drugs production (precursor), while at the same time refusing to comment on tragedies and harm caused to the research members. Since 2012 the Czech justice, not having sufficient legal argumentation, makes efforts to deprive Dušan Dvořák of his legal capability and lock him in a mental institution despite the reports of specialist institutions and experts stating that growing and processing Cannabis does not equal a disease and it is a legal problem, not a mental one, and also despite long-standing protests of Olomouc‘s citizen, professional and general public including university presidents. During the years 2010 – 2016 the Czech Republic has completely decimated the Educative Cannabis Clinic‘s research and educational workcenter whose first expert department was established by Dušan Dvořák in 2009. Since 2009 the police confiscates all medical cannabis every year on the order of judicature, as well as products of a researchers‘ farm in Ospělov owned by Dvořák and his wife.

If you find a moment to express your support for mister Dušan Dvořák and research members of Open Royal Academy „Cannabis is The Cure“ association, please write to this address: Cannabis is The Cure, z.s., Open Royal Academy, Přichystalova 180/15, 779 00 Olomouc, Česká republika.

In the name of members and partners of the research I thank you for your interest and time and wish you well.


Primero de todo dejenme desearLe buena salud y bienestar.

Le saludo cordialmente desde Europa, desde República Checa, de la ciudad Olomouc, donde en los años cincuenta del siglo anterior, se había inaugurado la investigación sistemática sobre los efectos curativos de Cannabis.

Me dirigo hacia usted, como hacia un especialista en la terapía con cannabis. Me gustaría solicitar su apoyo para la investigación de la asociación de Open Royal Academy “Cannabis is The Cure”, y para su fundador y director, ya varias veces criminalizado, señor Dušan Dvořák (1962), de Olomouc.

Por la investigación sobre los efectos curativos de Cannabis, la propugnación de los principios harm reduction y la educación del público, señor Dušan Dvořák, incluso, obtuvo el reconocimiento de República Checa e Inglaterra. Probablemente como uno de los primeros presentó al público los efectos positivos de Cannabis para las complicaciones fatales de diabetes, y, desde el año 2008, está probando éxitos en el público con cannabisterapía para diferentes enfermedades oncológicas, neurológicas, y otras más.

Actualmente, desde el año 2010, señor Dvořák está por sus actividades ya 10 veces acusado, ha presentado 10 demandas constitucionales, las cuales están siempre rechazadas, meritoriamente, poner en tela de juicio. La décima demanda, presentada el día 10 de octubre de 2016, actualmente, está en el proceso de solución, sin embargo, el tribunal está rechazando la discución pública. Señor Dvořák, junto con los médicos, especialistas, miembros de la investigación, y otros perjudicados han presentado ya 10 demandas en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en Estrasburgo, y 2 demandas en la Comisión Europea en Bruselas, las cuales están igualmente rechazadas tratar ajustadamente, pese a las declaraciones falsas presentadas por la justicia checa, defendiendo la confiscación e incriminación de los miembros de la investigación, que el Cannabis es una sustancia química, que sirve para la producción de las drogas químicas (precursor), y, a la vez, la justicia negándose expresar su postura a las tragedias, y a los daños causados contra los miembros de la investigación. Desde el año 2012 la justicia checa, la cual no tiene una argumentación legal adecuada, está intentando quitarle a Dušan Dvořák la capacidad jurídica, y encerrarlo en una institución para la gente con enfermedades mentales, a pesar de los dictamenes periciales de las instituciones y expertos, que la cultivación y el procesamiento de Cannabis no es perjudicante, y se trata del problema legal, no psiquiátrico; o a pesar de las protestas, que duran varios años, por los ciudadanos de Olomouc, por el público profesional o no profesional, incluidos los rectores de las universidades. Entre los años 2010 – 2016, el estado de República Checa imposibilitó completamente el trabajo de la investigación y la enseñanza de la Clínica educativa de Cannabis, de la cual, el primer departamento especializado, en el año 2009 fundó señor Dušan Dvořák. No obstante, desde el año 2009, por el mandamiento de la justicia, cada año la policía confisca toda la cantidad de cannabis de tratamiento, y los productos de la granja de investigación, la cual es la propiedad de la familia Dvořák.

Por favor, si encontrarán un momento para expresar el apoyo para el señor Dušan Dvořák y los miembros de la asociación Open Royal Academy “Cannabis is The Cure”, escriban por favor a la dirección Cannabis is The Cure, z.s., Open Royal Academy, Calle Přichystalova, 180/15; Olomouc 779 00, República Checa.

Con el nombre de los miembros y socios de la investigación, Le agradezco su interés y su tiempo y Le deseo todo lo bueno