Pokyny advokátům 10.6.2018 - nejvyšší, vrchní, krajský a obecní soudy

dusan.dvorak@konopijelek.cz
Datum: 10. června 2018 14:21
Předmět:  Podklady advokátovi k dodatku dovolání zasílám přílohou k návrhu na vyloučení všech soudců senátu č.j. 11 Tdo 426/2018 a další soudců
Komu: "Advokátní kancelář JUDr. Ivo Pavlů" <ak.pavlu@iol.cz>, AK Šlauf <akslauf@slauf.cz>, machacek@bbpadvokat.cz
Kopie: Jakub Štos <jakub.stos@burgetkalabis.cz>, Miroslav Burget <miroslav.burget@burgetkalabis.cz>, Ilona Žaláková <burgetkalabis@burgetkalabis.cz>, advokati@konopijelek.cz, Jakub Burget <jakub.burget@burgetkalabis.cz>, buonasalute@seznam.cz, info@zipps.cz, operacni@gibs.czVážený pane advokáte, milé paní doktorky, znalecký ústave a operační oddělení inspekce policie, když policie, zastupitelství a justice 8 let nešetří kartel soudců a státních zástupců  

uvádím všem uvedeným závěr dodatku dovolání i pro pana pana advokáta Burgeta a  Štose k vyloučení brněnských soudců krajského a nejvyššího soudu, stejně tak panu advokátovi Šlaufovi a  mým dvěma lékařkám a dále pražskému znaleckému ústavu, jehož znalecký posudek odmítá pražský soud již 3 měsíce vydat a pan advokát Šlauf to bude vymáhat a dostal pokyn stěžovat průtahy obnovy trestního řízení podaného mnou před rokem a půl: 
  
Zcela závěrem k dodatku dovolání a stížnosti na nevyloučení se soudců krajského a nejvyššího soudu od roku 2012 (dosud nikdy) dodávám a k neprůstřelnosti argumentace vyloučení soudců senátu, který mne řešil a řeší opětovně u krajského i nejvyššího soudu, uvádím i pro a další advokáty zcela zásadní: 

Přestože soudci senátu 
11 Tdo 426/2018, které žádám panem advokátem Pavlů (analogicky advokáty Burgetem a Štosem u KS v Brně) vyloučit pro střet zájmů při doložení kartelu, když jako soudci senátu 
11 Tdo 1499/2017 a  11 Tdo 61/2018 , kteří 
věděli, že ústavní soudci senátu III. ÚS 3354/16 k jejich předchozímu odmítavému usnesení 6 Tdo 323/2016 na mou desátou ústavní stížnost  s účelovým tvrzením soudců senátu 
11 Tdo 426/2018
, že normou policie pro měření obsahu THC v konopí je, citujme soudce: "policie vychází z normy EUa následně soudci ústavního soudu 5.10.2017 a 25.10.2017 mylně a v rozporu se zákonem o návykových látkách (§ 2 – definice konopí) a základními principy trestního práva a nadřazeným právem a normou Společenství k měření obsahu THC ve vrcholících konopí uvedli, že pokud policie bez jakékoliv právní normy změří v každém kraji jinak i v té nejpotentnější části rostliny konopí obsah nad 0,3% kanabinoidu THC (čili v květech konopí), jde podle nové interpretace zákona o návykových látkách soudci senátu III. ÚS 3354/16 o konopí zakázané ohrožující veřejné zdraví a bezpečnost. 

Pro toto tvrzení neexistuje důkaz - viz interpelace ministra zdravotnictví přílohou.

Dodejme, že znalec Hebrejské univerzity v Jeruzalémě RNDr. Lumír Hanuš, DrSc. doložil do spisu stejně jako Znalecký ústav Přírodovědecká fakulta UP Olomouc zastoupený děkanem a Ústav soudního lékařství FNOL zastoupený přednostou, že jedna a tatáž odrůda konopí může mít až 28 násobný rozdíl obsahu THC, že existují až stonásobné rozdíly nejen v obsahu, ale také složení a farmakologickém působení konopí (více než 100 kanabinoidů, více než 1000 látek, z toho nejméně 300 léčivých)  a technická norma Společenství oprávněně žádá homogenizovat nejméně 60 vrcholíků konopí k určení průměru obsahu THC ve vrcholících konopí, aby mohl být učiněn správním orgánem relativně správný odhad maxima určité látky u rostlinného materiálu měřeného dle těchto přesně a specificky měřených metod a postupů k určení limitu kanabinoidu THC v konopí, které policie nikdy nepoužila. 

Tvrzení soudců tak nemá oporu nejen v zákoně a úmluvách, ale také odborných faktech a důkazech, které nepatří rozhodně do odborné kompetence soudce a státního zástupce. 

Dovoluji si k dodatku dovolání uvést právní věty soudce nejvyššího soudu JUDr. Ludvíka Davida, CSc. v usnesení před 6 roky, kdy bylo v jiném řízení rovně 8 let marně vymáhané právo dané úmluvami, ústavou a zákony:
 
"Pro nalézání práva je určující vycházet vždy z individuálních rozměrů každého jednotlivého případu, které často mohou být značně komplikované. To ovšem nevyvazuje obecné soudy z povinnosti udělat vše pro spravedlivé řešení, jakkoliv se to může jevit složité, přičemž v rovině jednoduchého práva je nutné za účelem dodržení těchto principů posuzovat individuální okolnosti daného případu též prizmatem kogentního ustanovení § 3 odst. 1 obč. zákoníku, o dobrých mravech, které je v rovině pod ústavního práva odrazem shora vymezeného ústavního požadavku nalezení spravedlivého řešení z hlediska vyvážené ochrany základních práv dotčených osob. (viz nález ÚS ze dne 7.9. 2010, sp. zn. Pl ÚS 34/09) 

V rámci dosažení ústavně konformní interpretace není soud 
v konkrétní věci vázán doslovným zněním zákonného ustanovení (!!!! - vykřičníky přidávám já pro trestní řízení bez doložení rizika ohrožení navíc a dvojnásobně), nýbrž se od něj smí a musí odchýlit v případě, kdy to vyžaduje ze závažných důvodů účel zákona, historie jeho vzniku, systematická souvislost nebo některý z principů, jež mají svůj základ v ústavně konformním právním řádu jako významovém celku." 

Interpelace ministra zdravotnictví, ministrova reakce v roce 2012 a v roce 2018, rozsudek Městského soudu v Praze, který MZ ČR odmítá naplnit rovněž prosím popište a doložte soudu k dodatku důkazů kartelu exekutivy s justicí a trestní exekutivou 

Děkuji a prosím Vás zaslat mi návrh dodatku před odesláním ke schválení včetně citace výše uvedeného a níže uvedeného a významu důkazů příloh. 
Bez mého svolení dodatek prosím neodesílejte a důkazy prosím přesně citujte. 
Sdělte mi  orientačně datum, kdy budete mít dodatek dovolání zpracován, aby jej pan advokát Burget a Štos mohli připojit k dovolání a stížnosti.

Děkuji. 
 

Přeji vám hezký den, pevné zdraví a stálou pohodu

Mgr. Dušan Dvořák
CANNABIS WAR IS OVER.
If you want it.

Dne 10. června 2018 12:13 <dusan.dvorak@konopijelek.cz> napsal(a):
Vážený pane advokáte, 

zpřesňuji tímto argumentaci dodatku dovolání o zásadní změnu interpretace konopí jako prekurzoru od 5.10.2017 (resp. 25.10.2017, opravné usnesení - viz niž červeně opravený a zpřesněný text) a nejprve vám uvádím kompletní nový text, který je právně nenapadnutelný, že by jste snad uvedl písařskou chybu nebo mylný argument a následně nechávám vadný text původní:

Opravený pokyn advokátovi k podání dodatku dovolání

Posílám Vám podklady k dodatku dovolání (zejména NS-Šámal, KSZ-Hojovcová) a prosím o zpracování dodatku - všechny dokumenty jsou řádně pojmenovány a datovány. 

V dodatku prosím uveďte a citujte doložené důkazy, z nichž lze důkazně a důvodně doložit jednoznačný důkaz kartelového jednání justice s exekutivou, a totiž, že se Okresní státní zastupitelství v Prostějově, které mne opětovně za výrobu konopných drog poosmé obžalovalo, Krajské státní zastupitelství, Vrchní a Nejvyšší absolutně zříkají odpovědnosti a zákonné povinnosti prošetřit důvodná podezření o spáchaných zločinech na členech výzkumu a mne samotnému a mé rodině a již 8 let dávají trestní podněty členů asociace Cannabis is The Cure,z.s. na důvodná podezření ze spáchání zločinů proti lidskosti od roku 2010 na členech výzkumu Konopí je lék (Cannabis is The Cure) soudci a státními zástupci do mých soudních trestních řízení za nedovolenou výrobu konopných drog s odůvodněním, že jde o mou obhajobu (viz přílohou), kde je však soudy včetně nejvyššího, ústavního a evropského (10x) nikdy neprojednají a dosud neprojednali a všechny řádné a mimořádné opravné prostředky odmítají soudy a exekutiva projednat, přestože lékaři a soudní znalci dokládají porušení čl. 2 a 3 Úmluvy o lidských právech kvalifikovatelných dle porušení § 149 ve čtvrtém odstavci trestního zákoníku a absolutní ignorancí orgánů činných v trestním řízení k porušování základních principů a důvodnosti § 150 trestního zákoníku a to ve spojení s § 31, odst 1 a 28 a 12, odst 2 trestního zákoníku. 
Rozhodnutí justice, že tyto skutečnosti nikdy neprojedná a neodůvodní, jsou trestní exekutivě známa již 8 let! 


Přílohou posílám další důkazy k návrhu na vyloučení všech soudců senátu 
11 Tdo 426/2018, 
 kteří mne soudí a soudili a vždy odmítli společně a samostatně v letech 2014 - 2018 předat předběžné otázky Soudnímu dvoru - ač jsem měl advokátní zastoupení - ve věci všech dovolání NS ČR za odsouzení z výroby konopí jako léku k výzkumu  Konopí je lék asociace Cannabis is The Cure,z.s a nepovolili terapii doporučenou lékaři ani řádně registrovaným členům výzkumu v mých dovoláních č.j. 6 Tdo 1493/2014, 11 Tdo 181/2015, 6 Tdo 323/2016 a vědomě lživě a účelově odkazovali na vadné usnesení  
8 Tdo 1231/2011, a zde níže uvedená mylná tvrzení o konopí jako prekurzoru atd., aby pak od roku 2017 v usneseních 11 Tdo 1499/2017 a  11 Tdo 61/2018  zcela reinterpretovali svá předchozí tvrzení, kdy do roku 2017 pouze odkazovali na  první odmítavé usnesení k mému prvnímu odsouzení za nedovolenou výrobu konopných drog č.j. 
8 Tdo 1231/2011 a zde uvedené  nepravdivé odůvodnění nepředložení Předběžné otázky
:  
1) že zákon o návykových 
látkách údajně není technickým předpisem k výrobě konopí jako léku dle práva Společenství a 
jeho novelizace § 5, 8 a 15 ve věci výroby, skladování a distribuce konopí a jeho produktů a novelizace § 24 a 29 ve věci pěstování konopí nemusí být oznámeny Komisi, což důkazně vylučuje databáze TRIS a novelizace vztažných ustanovení zákona o návykových látkách č. 273/2013 Sb. ihned po zákonu konopí do lékáren č. 50/2013 Sb., který však nebyl rovněž oznámen Komisi, dále vědomě nepravdivě 
tvrdili 

2) že zákon o návykových látkách údajně transponuje předpisy Evropského společenství, 
konkrétně nařízení ES, které se ovšem transponovat nesmí a dále nepravdivě tvrdili, 


3) že 
konkrétně zákon transponuje nařízení o prekurzorech, přestože konopí není prekurzor, aby 
následně od roku 2017 se soudci ústavního soudu ode dne 5.10. 2017, resp. ode dne 25.10.2017 v opravném usnesení sp.zn. III. ÚS 3354/16,  na které pak odkazovali soudci senátu 


11 Tdo 1499/2017, které žádám vyloučit v senátu  
11 Tdo 426/2018, neboť 
v usneseních 


11 Tdo 1499/2017 a 11 Tdo 61/2018nepovolili obnovu řízení a předložení Předběžné otázky soudnímu dvoru a opětovně 
nijak nereflektovali výtky 
uvedené výše dokládající nešetření spáchaných zločinů a důkazy níže uvedené, kdy se ústavní soudci se soudci nejvyššího soudu 

a státními zástupci nejvyššího státního zastupitelství dohodli na dalším kartelu a zcela reinterpretovali předchozí odůvodnění, proč nepoložit předběžné otázky 
Soudnímu dvoru. V bodu 34 usnesení sp.zn. III. ÚS 3354/16 soudci ústavního soudu najednou uvedli, jako by 
předchozí výše uvedené lži řekl někdo jiný a ti samí soudci s tímto podvodem vlastně nemají nic společného, když popírají, co tvrdili a náhle je pravdou naše argumentace, 
že zákon o návykových látkách je technickým předpisem k výrobě konopí jako léku a jeho neoznámené novelizace jsou 
nevymahatelné i v trestním řízení, avšak důvodem nepoložení předběžných otázek Soudnímu 
dvoru je údajně fakt, že od vstupu do EU údajně nedošlo k změnám limitu THC v konopí. Opět nepravda!!! Opět faul!!! Opět pokus obejít zákon!!!Ke změně 
limitu v jednotlivých částech rostliny konopí pro pěstování legálního konopí do 100m2/osobu 
výsevní plochy došlo dne 20.5.2004 novelou § 29 zákona o návykových látkách zákonem č. 
362/2004 Sb., dále dne 1.1.2010 vyhláškou č. 455/2009 Sb. (příloha 1.A.1) a dále dne 5.1.2012 
novelou této vyhlášky a absolutní změnou definice konopí pro trestní právo v příloze 1.A.1 
vyhláškou č. 3/2012 Sb. a dále dne 1.4.2013 novelou §§ 5 a 24 zákona o návykových látkách ve 
věci konopí zákonem č. 50/2013 Sb., a to vše bez existence právní normy pro expertní orgány 
policie ke zjištění obsahu THC v legálním konopí měřeném na obsah THC v každém kraji jinak, jak 
je důvěrně známo předsedovi nejvyššího a ústavního soudu a soudcům obou soudů, a to vše 
současně také bez oznámení TRIS novely technického předpisu, jak konopí jako lék vyrábět, dle 
novely § 8 odst. 1 zákona o návykových látkách zákonem č. 141/2009 Sb.Přeji vám hezký den, pevné zdraví a stálou pohodu

Mgr. Dušan Dvořák
CANNABIS WAR IS OVER.
If you want it.


Dne 10. června 2018 3:29 Medical Cannabis Social Club <dusan.dvorak@konopijelek.cz> napsal(a):

Zdravím Vás, pane advokáte

Posílám Vám podklady k dodatku dovolání a prosím o zpracování dodatku. 

V dodatku prosím uveďte a citujte nejen doložené důkazy, že se Okresní státní zastupitelství v Prostějově, které mne opětovně za výrobu konopných drog poosmé obžalovalo, Krajské státní zastupitelství, Vrchní a Nejvyšší absolutně zříkají odpovědnosti prošetřit důvodná podezření o spáchaných zločinech na členech výzkumu a dávají trestní podněty členů asociace Cannabis is The Cure,z.s. od roku 2010 do mých soudních řízení, kde je však soudy včetně nejvyššího a ústavního nikdy neprojednají. 

Dále posílám přílohou další důkazy k návrhu na vyloučení všech soudců senátu, neboť společně a samostatně v letech 2014 - 2018 odmítali předat předběžné otázky Soudnímu dvoru ve věci výroby konopí jako léku v dovoláních č.j. 6 Tdo 1493/2014, 11 Tdo 181/2015, 6 Tdo 323/2016 , 11 Tdo 1499/2017 a  11 Tdo 61/2018 a vědomě lživě a účelově odkazovali na vadné usnesení  
8 Tdo 1231/2011, 

a zde uvedená mylná tvrzení:  
1) že zákon o návykových 
látkách údajně není technickým předpisem k výrobě konopí jako léku dle práva Společenství a
jeho novelizace nemusí být oznámeny Komisi, což vylučuje databáze TRIS, dále nepravdivě 
tvrdili 

2) že zákon o návykových látkách transponuje předpisy Evropského společenství, 
konkrétně nařízení ES, které se ovšem transponovat nesmí a dále nepravdivě tvrdili, 

3) že
konkrétně zákon transponuje nařízení o prekurzorech, přestože konopí není prekurzor, aby 
následně soudci ústavního soudu dne 5.10. 2017 a 25.10.2017 v usnesení sp.zn. III. ÚS 3354/16 nijak nereflektovali výtky  
uvedené výše a zcela reinterpretovali předchozí odůvodnění, proč nepoložit předběžné otázky 
Soudnímu dvoru. 


V bodu 34 usnesení sp.zn. III. ÚS 3354/16 soudci najednou uvedli, jako by 
předchozí lži řekl někdo jiný a ti samí soudci s tímto podvodem vlastně nemají nic společného, 
že zákon o návykových látkách je technickým předpisem a jeho neoznámené novelizace jsou  
nevymahatelné i v trestním řízení, avšak důvodem nepoložení předběžných otázek Soudnímu  
dvoru je fakt, že od vstupu do EU údajně nedošlo k změnám limitu THC v konopí. 


Ke změně 
limitu v jednotlivých částech rostliny konopí pro pěstování legálního konopí do 100m2/osobu 
výsevní plochy došlo dne 20.5.2004 novelou § 29 zákona o návykových látkách zákonem č. 
362/2004 Sb., dále dne 1.1.2010 vyhláškou č. 455/2009 Sb. (příloha 1.A.1) a dále dne 5.1.2012 
novelou této vyhlášky a absolutní změnou definice konopí pro trestní právo v příloze 1.A.1 
vyhláškou č. 3/2012 Sb. a dále dne 1.4.2013 novelou §§ 5 a 24 zákona o návykových látkách ve 
věci konopí zákonem č. 50/2013 Sb., a to vše bez existence právní normy pro expertní orgány 
policie ke zjištění obsahu THC v legálním konopí měřeném na obsah THC v každém kraji jinak, jak 
je důvěrně známo předsedovi nejvyššího a ústavního soudu a soudcům obou soudů, a to vše 
současně také bez oznámení TRIS novely technického předpisu, jak konopí jako lék vyrábět, dle 
novely § 8 odst. 1 zákona o návykových látkách zákonem č. 141/2009 Sb.

Děkuji a prosím zaslat před odesláním ke schválení dodatku. Děkuji. 

Přeji vám hezký den, pevné zdraví a stálou pohodu

Mgr. Dušan Dvořák
CANNABIS WAR IS OVER.
If you want it.

-------------------------